top of page

SALGSVILKÅR

Gjelder fra 01.10.2020

 

ARTIKKEL 1 - Omfang

 

Disse generelle salgsbetingelsene (kjent som "GTC") gjelder, uten begrensninger eller reservasjoner, for alle salg avsluttet av selgeren med ikke-profesjonelle kjøpere som ønsker å anskaffe produktene som tilbys for salg ("produktene") av selgeren på nettstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com . Produktene som tilbys for salg på nettstedet er som følger:

Kroppspleie og kosmetiske produkter.

Hovedegenskapene til produktene og spesielt spesifikasjonene, illustrasjonene og indikasjonene på dimensjonene til produktenes kapasitet, er presentert på nettstedet.  www.oqqee.fr  /  www.oqqee.com   hva kunden er pålagt å merke seg før bestilling.

Valg og kjøp av et produkt er kun kundens ansvar.

Produkttilbud er innenfor grensene for tilgjengelige beholdninger, som spesifisert ved bestilling.

Disse vilkårene er tilgjengelige når som helst på nettstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com og vil gå foran alle andre dokumenter.

Kunden erklærer å ha lest disse GCS og å ha akseptert dem ved å krysse av i boksen for dette formålet før implementeringen av online bestillingsprosedyren på nettstedet www.oqqee.fr.

Med mindre annet er bevist, utgjør dataene som er registrert i selgerens datasystem bevis på alle transaksjoner som er inngått med kunden.

Kontaktinformasjonen til selgeren er som følger:

Achouche Elie (oqqee)

10B rue Marcellin Berthelot

Registreringsnummer: 420 577 306 00020 i Pontoise

E-post: contact@oqqee.fr

Telefon: +33623596472

Produktene produsert på nettstedet www.oqqee.fr  / www.oqqee.com tilbys for salg for følgende territorier:

Metropolitan Frankrike, Europa, Afrika og DOM-TOM.

Ved en bestilling til et annet land enn hovedstads-Frankrike, er Kunden importøren av det eller de aktuelle produktene.

For alle produkter som sendes utenfor EU og DOM-TOM, vil prisen automatisk beregnes eksklusive avgifter på fakturaen. (MVA ikke aktuelt 293b CGI)

Tollavgifter eller andre lokale avgifter eller importavgifter eller statlige avgifter kan betales. De vil bli belastet og er kundens eget ansvar.

ARTIKKEL 2 - Pris

Produktene leveres til gjeldende priser som er oppført på nettstedet www.oqqee.fr/www.oqqee.com, når bestillingen er registrert av selgeren.

Prisene er uttrykt i euro og inkluderer mva. (MVA ikke aktuelt 293b CGI)

Prisene tar hensyn til eventuelle reduksjoner som kan gis av selgeren på nettstedet www.oqqee.fr/www.oqqee.com .

Disse prisene er faste og kan ikke endres i løpet av gyldighetsperioden, men selgeren forbeholder seg retten til, utenom gyldighetsperioden, å endre prisene når som helst.

Prisene inkluderer ikke behandlings-, frakt-, transport- og leveringskostnader, som faktureres i tillegg, under betingelsene beskrevet på nettstedet og beregnet før bestillingen.

Betalingen som kreves av kunden tilsvarer totalbeløpet for kjøpet, inkludert disse kostnadene.

En faktura opprettes av selger og gis til kunden ved levering av de bestilte produktene.

ARTIKKEL 3 - Bestillinger

Det er opp til kunden å velge produktene han ønsker å bestille på nettstedet www.oqqee.fr/www.oqqee.com, i henhold til følgende vilkår:

Produkttilbud er gyldige så lenge de er synlige på siden, innenfor grensene for tilgjengelige beholdninger.

Salget vil først anses som gyldig etter full betaling av prisen. Det er kundens ansvar å verifisere nøyaktigheten av bestillingen og umiddelbart rapportere eventuelle feil.

Enhver bestilling plassert på nettstedet www.oqqee.fr /  www.oqqee.com  utgjør dannelsen av en kontrakt inngått på avstand mellom kunden og selgeren.

Selgeren forbeholder seg retten til å kansellere eller avslå enhver bestilling fra en kunde som det er en tvist med om betaling av en tidligere bestilling.

Kunden vil kunne følge fremdriften av bestillingen sin på siden.

Enhver kansellering av bestillingen av Kunden etter at den har akseptert av Selger, vil kun være mulig innen Den mulige kanselleringen så lenge produktene ikke sendes maks dager etter aksept av bestillingen av Selger og så lenge leveringen ikke har ikke funnet sted (uavhengig av bestemmelsene knyttet til søknaden eller ikke av den juridiske angreretten).

ARTIKKEL 4 - Betalingsbetingelser

Prisen betales ved sikker betaling, i henhold til følgende vilkår:

Betaling med kredittkort

Eller betaling med bankoverføring til selgers bankkonto (detaljene kommuniseres til kunden ved bestillingen)

Prisen betales kontant av kunden, i sin helhet den dagen bestillingen er lagt inn.

Kunden kan imidlertid, når dette alternativet er angitt på nettstedet www.oqqee.com, betale i henhold til følgende betingelser og tidsplan:

Betaling i 3, 4 rater med kredittkort.

I dette tilfellet, i tilfelle av forsinket betaling og betaling av beløp som kunden skylder utover fristene fastsatt ovenfor, og etter betalingsdatoen som fremgår av fakturaen adressert til sistnevnte, forsinkelsesgebyr beregnet etter den lovlige satsen som gjelder for beløp inkludert skatt av kjøpesummen som fremgår av nevnte faktura, vil automatisk og automatisk bli ervervet av selgeren, uten noen formaliteter eller forutgående varsel.

Forsinkelsen i betalingen til umiddelbar betaling av alle beløp som kunden skylder, uten at det berører andre handlinger som selgeren har rett til å iverksette, i denne forbindelse, etter observasjon fra kunden.

I tillegg forbeholder Selger seg retten til, ved manglende overholdelse av betalingsbetingelsene som er oppført ovenfor, å suspendere eller kansellere leveringen av pågående bestillinger gjort av kunden.

Betalingsdata utveksles i kryptert modus ved å bruke protokollen definert av den godkjente betalingstjenesteleverandøren som er involvert i banktransaksjoner utført på nettstedet www.oqqee.fr.

Betalinger foretatt av kunden vil ikke bli ansett som endelige før etter effektiv innkreving fra selger av forfalte beløp.

Selger vil ikke være pålagt å levere produktene som bestilles av kunden dersom sistnevnte ikke betaler hele prisen under betingelsene angitt ovenfor.

ARTIKKEL 5 - Leveranser

Produktene som bestilles av kunden vil bli levert i hovedstads-Frankrike eller i følgende områder:

Metropolitan France, DOM-TOM, Europa og Afrika.

Leveranser utføres innen hovedstads-Frankrike mellom 1 til 3 virkedager, Europa mellom 3 og 6 virkedager og Afrika mellom 7 til 10 virkedager til adressen som er angitt av kunden ved bestilling på nettstedet.

Levering består av overføring til Kunden av fysisk besittelse eller kontroll over produktet. Bortsett fra i spesielle tilfeller eller manglende tilgjengelighet av ett eller flere produkter, vil produktene som bestilles bli levert på én gang.

Selger forplikter seg til å gjøre sitt ytterste for å levere produktene som bestilles av kunden innen de frister som er spesifisert ovenfor.

Hvis de bestilte produktene ikke er levert innen 5 virkedager etter den veiledende leveringsdatoen, av andre grunner enn force majeure eller kundens handling, kan salget kanselleres på kundens skriftlige anmodning innenfor betingelsene fastsatt i Artikkel L 216- 2, L 216-3 og L241-4 i forbrukerloven. Beløpene som kunden har betalt, vil da bli returnert til ham senest fjorten dager etter datoen for oppsigelse av kontrakten, eksklusive eventuell kompensasjon eller fradrag.

Leveranser skjer av en uavhengig transportør, til den adressen som oppgis av Kunden ved bestilling og som transportøren lett har tilgang til.

Når Kunden er ansvarlig for å bruke en transportør som han selv velger, anses leveringen foretatt når produktene som er bestilt av selger er levert til transportøren som har akseptert uten forbehold. Kunden erkjenner derfor at det er transportøren som er ansvarlig for leveransen og har ingen garantikrav mot selger ved manglende levering av de transporterte varene.

Selgeren tilbyr også gratis levering til et sted som er tilgjengelig via følgende lenke eller sted:  10 rue Marcellin Berthelot 95200 Sarcelles

I tilfelle en spesifikk forespørsel fra kunden angående vilkårene for emballering eller transport av de bestilte produktene, behørig skriftlig akseptert av selgeren, er de relaterte kostnadene gjenstand for ytterligere spesifikk fakturering, etter et forhåndsoverslag som er skriftlig akseptert av kunden .

Kunden er pålagt å kontrollere tilstanden til de leverte produktene. Han har en periode på 48 timer fra levering til å formulere klager via e-post: contact@oqqee.fr, ledsaget av alle støttedokumenter knyttet til dette (spesielt bilder). Etter denne perioden og unnlatelse av å overholde disse formalitetene, vil produktene anses å være kompatible og fri for tilsynelatende defekter, og ingen krav kan gyldig aksepteres av selgeren.

Selgeren vil så snart som mulig og for egen regning refundere eller erstatte de leverte produktene hvis mangel på samsvar eller tilsynelatende eller skjulte mangler er behørig påvist og bevist av kunden, under betingelsene fastsatt i artiklene L 217-4 og følgende i forbrukerkoden og de som er gitt i disse GCS.

Overføringen av risikoen for tap og forringelse knyttet til dette vil kun bli utført når kunden tar fysisk besittelse av produktene. Produktene reiser derfor på selgers risiko og fare, bortsett fra når kunden selv har valgt transportør. Som sådan overføres risikoen på tidspunktet for levering av varene til transportøren.

ARTIKKEL 6 - Overdragelse av eierskap

Overføringen av eiendomsretten til produktene fra selgeren til kunden vil kun finne sted etter full betaling av prisen fra sistnevnte, uavhengig av leveringsdatoen for de nevnte produktene.

ARTIKKEL 7 - Angrerett
I henhold til vilkårene i artikkel L221-18 i forbrukerkoden "Forbrukeren har en frist på fjorten dager til å utøve sin angrerett fra en kontrakt inngått på avstand, etter telefonbesøk eller utenfor etablering, uten å måtte begrunne sin beslutning eller bære andre kostnader enn de som er fastsatt i artiklene L. 221-23 til L. 221-25.


Fristen nevnt i første ledd løper fra dagen:


1° Inngåelsen av kontrakten for kontrakter for levering av tjenester og de som er nevnt i artikkel L221;


2° Fra mottak av varene av forbrukeren eller en tredjepart, unntatt transportøren, utpekt av ham, for kontrakter om salg av varer. For avtaler inngått utenfor fast eiendom kan forbrukeren benytte sin angrerett fra inngåelsen av kontrakten.


Ved en ordre som gjelder flere varer levert separat eller ved en ordre på en vare som består av partier eller flere deler hvis levering er forskjøvet over en bestemt periode, løper perioden fra mottak av siste vare eller parti eller av det siste stykket.

For kontrakter som omhandler regelmessig levering av varer i en bestemt periode, løper perioden fra mottak av den første varen. »

Angreretten kan utøves online, ved å bruke angrerettskjemaet vedlagt og også tilgjengelig på nettstedet eller enhver annen uttalelse, utvetydig, som uttrykker ønsket om å angre og spesielt med post adressert til selgeren på postadressen som er angitt i ARTIKKEL 1 i GCS.

Retur må gjøres i original tilstand og komplett (emballasje, tilbehør, instruksjoner osv.), slik at de kan markedsføres i ny stand, sammen med kjøpsfakturaen.

Skadede, skitne eller ufullstendige produkter er ikke gjengjeldelse.

Returkostnadene forblir kundens ansvar.

Utveksling (avhengig av tilgjengelighet) eller refusjon vil skje innen 14 dager etter mottak, av selgeren, av produktene returnert av kunden under betingelsene angitt i denne artikkelen.

ARTIKKEL 8 - Selgerens ansvar - Garantier

Produktene levert av den fordelaktige selgeren:

Den juridiske garantien for samsvar, for defekte, ødelagte eller skadede produkter eller produkter som ikke samsvarer med bestillingen,

Den juridiske garantien mot skjulte feil ved en defekt som oppstår fra materiale, design eller produksjon som påvirker de leverte produktene og feil bruk til bruk,

Bestemmelser knyttet til juridiske garantier

Artikkel L217-4 i forbrukerloven

"Selgeren er pålagt å levere varer som er i samsvar med kontrakten og er ansvarlig for enhver mangel på samsvar som eksisterer på leveringstidspunktet. Han er også ansvarlig for eventuell mangel på samsvar som følge av emballasjen, monteringsanvisningen eller installasjonen når dette er pålagt ham etter kontrakten eller er utført på hans ansvar. »

Artikkel L217-5 i forbrukerloven

«Eiendommen er i samsvar med kontrakten:

1° Hvis det er spesifikt for vanlig bruk som forventes av en lignende vare, og, der det er aktuelt:

- hvis det samsvarer med beskrivelsen gitt av selgeren og har de egenskapene som sistnevnte presenterte ved en presentasjon i form av en prøve eller modell;

- hvis den har de kvalitetene som en kjøper med rette kan forvente gitt offentlige uttalelser fra selgeren, produsenten eller hans representant, spesielt i reklame eller merking;

2° Eller hvis den har de egenskapene som er definert ved gjensidig avtale mellom partene eller er egnet for enhver spesiell bruk som søkes etter vurdering, gjort til selgers oppmerksomhet og som sistnevnte har akseptert. »

Artikkel L217-12 i forbrukerloven

"Handlingen som følge av mangelen på samsvar er foreskrevet med to år fra leveringen av varene. »

Artikkel 1641 i Civil Code.

"Selgeren er bundet av garantien på grunn av de skjulte mangler ved det solgte som gjør det uegnet til den bruken det er beregnet for, eller som reduserer denne bruken slik at det ikke ville ha ervervet det, eller ikke ville har betalt mindre hvis han hadde kjent dem. »

Artikkel 1648 nr. 1 i sivilloven

«Søksmålet som følge av rediserende mangler må reises av kjøper innen to år etter oppdagelsen av mangelen. »

Artikkel L217-16 i forbrukerloven.

"Når anmodningen til selgeren, i løpet av den kommersielle garantien som ble gitt ham under erverv eller reparasjon av løsøre, en restaurering dekket av garantien, legges hele immobiliseringsperioden på minst syv dager til gjenværende garantiperiode. Dette løper fra forespørselen om intervensjonsperiode for tilgjengelighet for reparasjon av den aktuelle eiendommen, dersom denne tilgjengeligheten er etter forespørselen om intervensjon. »

For å hevde sine rettigheter, må kunden informere selgeren, skriftlig (e-post eller post), om avviket til produktene eller om eksistensen av skjulte mangler fra oppdagelsen av dem.

Selgeren vil refundere, erstatte eller få reparert produktene eller delene under garantien som anses som ikke-samsvarende eller defekte.

Fraktkostnader refunderes på grunnlag av fakturert takst og returkostnader refunderes mot fremvisning av kvittering.

Refusjoner, erstatninger eller reparasjoner av produkter som anses som ikke-kompatible eller defekte, vil skje så snart som mulig og senest innen 48 timer etter at selgeren har oppdaget mangelen på samsvar eller den skjulte defekten. Denne tilbakebetalingen kan gjøres ved bankoverføring eller sjekk.

Selgerens ansvar kan ikke pådras i følgende tilfeller:

Manglende overholdelse av lovgivningen i landet der produktene leveres, som det er opp til kunden å verifisere,

Ved misbruk, bruk til profesjonelle formål, uaktsomhet eller manglende vedlikehold av kundens del, som for eksempel ved normal slitasje på produktet, ulykke eller force majeure.

Fotografiene og grafikken som er etablert på nettstedet er ikke kontraktsmessige og kan ikke engasjere selgerens ansvar.

Selgerens garanti er uansett begrenset til erstatning eller refusjon av produkter som ikke er i samsvar eller påvirket av en defekt.

ARTIKKEL 9 – Personopplysninger

Kunden informeres om at innsamlingen av hans personopplysninger er nødvendig for salg av produktene av selgeren samt overføring av dem til tredjeparter med det formål å levere produktene. Disse personopplysningene samles kun inn for gjennomføring av salgskontrakten.

9.1 Innsamling av personopplysninger

Personopplysningene som samles inn på nettstedet www.oqqee.fr/www.oqqee.com er som følger:

Bestilling av produkter:

Ved bestilling av produkter fra kunden:

Etternavn, fornavn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

innbetaling

Som en del av betalingen av produktene som tilbys på nettstedet www.oqqee.fr, registrerer den økonomiske data knyttet til bankkontoen eller kredittkortet til kunden/brukeren.

9.2 Mottakere av personopplysninger

Personopplysninger er forbeholdt selgeren og dens ansatte.

9.3 Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er selger, i henhold til databeskyttelsesloven og fra 25. mai 2018 i forordning 2016/679 om beskyttelse av personopplysninger.

9.4 Begrensning av behandling

Med mindre kunden uttrykker sin uttrykkelige samtykke, blir ikke hans personopplysninger brukt til reklame- eller markedsføringsformål.

9.5 Varighet av datalagring

Selgeren vil oppbevare dataene som formidles på denne måten i en periode på 5 år, som dekker tidspunktet for forskrivning av det gjeldende kontraktsmessige ansvaret.

9.6 Sikkerhet og personvern

Selger implementerer organisatoriske, tekniske, programvare og fysiske digitale sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot endring, ødeleggelse og uautorisert tilgang. Det skal imidlertid bemerkes at Internett ikke er et helt sikkert miljø og selgeren kan ikke garantere sikkerheten for overføring eller lagring av informasjon på Internett.

9.7 Implementering av kunde- og brukerrettigheter

I henhold til regelverket som gjelder for personopplysninger, kunder og brukere av nettstedet www.oqqee.fr / www.oqqee.com  inkludere følgende rettigheter:

De kan oppdatere eller slette dataene på følgende måter:

Ved å logge på kontoen deres, på fanen kontokonfigurasjon.

De kan kontoen sin ved å skrive til e-postadressen som er angitt i artikkel 9.3 "Datakontrollør"

De kan utøve sin rett til tilgang til å få vite personopplysningene om dem ved å skrive til adressen angitt i artikkel 9.3 "Behandler".

Hvis selgerens personopplysninger er unøyaktige, kan de be om at informasjonen oppdateres ved å skrive til adressen angitt i artikkel 9.3 "Behandler".

De kan be om sletting av personopplysningene deres, i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, ved å skrive til adressen angitt i artikkel 9.3 "Behandler".

De kan også be om portabilitet av dataene selgeren har til en annen tjenesteleverandør.

Til slutt kan de protestere mot at selgeren behandler dataene deres

Disse rettighetene, forutsatt at de ikke er i konflikt med formålet med behandlingen, kan utøves ved å sende en forespørsel per post eller e-post til den behandlingsansvarlige hvis kontaktinformasjon er nevnt ovenfor.

Den behandlingsansvarlige skal gi svar innen maksimalt en måned.

Ved avslag på å imøtekomme oppdragsgivers anmodning, skal sistnevnte motiveres.

Kunden er informert om at i tilfelle avslag kan han klage til CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) eller beslaglegge en rettslig myndighet.

Kunden kan bli bedt om å krysse av for en sak der han godtar å motta informative og reklamebrev fra selgeren. Han vil alltid kunne trekke tilbake samtykket når som helst ved å kontakte selgeren (kontaktdetaljer ovenfor) eller ved å følge avmeldingslenken.

ARTIKKEL 10 - Immaterielle rettigheter

Innholdet på nettstedet www.oqqee.fr er eiendommen til selgeren og dens partnere og er beskyttet av franske og internasjonale lover knyttet til åndsverk.

Enhver fullstendig eller delvis reproduksjon av dette innholdet er strengt forbudt og vil sannsynligvis utgjøre en krenkelse av forfalskning.

ARTIKKEL 11 - Gjeldende lov - Språk

Disse vilkårene og de resulterende operasjonene er underlagt og underlagt fransk lov.

Disse vilkårene er skrevet på fransk. I tilfelle de er oversatt til ett eller flere fremmedspråk, er det kun den franske teksten som skal ha forrang i tilfelle en tvist.

ARTIKKEL 12 - Tvister

For enhver klage, vennligst kontakt kundeservice på selgerens postadresse eller e-postadresse angitt i ARTIKKEL 1 i disse GCS.

Kunden informeres om at han uansett kan bruke konvensjonell mekling, med definerte sektorvise meklingsorganer eller enhver alternativ metode for tvisteløsning (for eksempel forlikning) i tilfelle en tvist.  

I dette tilfellet er den utpekte mekleren

Kundeservice:

Achouche Elie (oqqee)

10B rue Marcellin Berthelot

95200 Blågrønn  

Frankrike

E-post: contact@oqqee.fr

Kunden er også informert om at han også kan bruke plattformen Online Dispute Resolution (RLL): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? Event = main.home.show

 

Alle tvister knyttet til kjøps- og salgstransaksjoner inngått i henhold til disse GCS og som ikke har vært gjenstand for et minnelig oppgjør mellom selgeren eller ved mekling, vil bli forelagt de kompetente domstolene i henhold til lovens betingelser.

 

APPENDIKS I

Uttaksskjema

 

Dato ______________________

Dette skjemaet må bare fylles ut og returneres hvis kunden ønsker å trekke seg fra bestillingen som er lagt inn på www.oqqee.fr/www.oqqee.com bortsett fra unntak eller begrensninger for utøvelse av angreretten i henhold til gjeldende generelle salgsbetingelser .

Til oppmerksomheten til Mr Achouche Elie

10B rue Marcellin Berthelot

Jeg varsler herved tilbaketrekkingen av kontrakten knyttet til eiendommen nedenfor:

- Rekkefølge på (angi dato)

- Bestillingsnummer: ................................................ .. ............

- Klientnavn : ........................................................ . ............................

- Kundens adresse: ........................................................ ................................

bottom of page